تابلو بانک خازنی  بانک خازن به منظور جبران سازی کمبود توان راکتیو در تابلو بانک خازنی به کار می رود و باعث کاهش قیمت قبض برق مصرفی واحدهای صنعتی و کاهش تلفات سیستم می شود. تابلو بانک خازنی وظیفه ورود توان راکتیو را به مدار دارد که سبب کاهش هزینه های برق شده و شبکه برق نیز فشار کمتری را متحمل می شود. این تابلوها که از جمله متداول ترین و کاربردی ترین وسایل اصلاح ضریب توان شبکه به شمار می روند