قراردادها

خانه/قراردادها

تابلو های توزیع بیمارستان سینا

1402/9/4 18:32:09

تابلو بانک خازن شهر فرش تابلو بانک خازنی وظیفه ورود توان راکتیو را به مدار دارد که سبب کاهش هزینه های برق شده و شبکه برق نیز فشار کمتری را متحمل می شود. این تابلوها که از جمل [...]

تابلو برق موتور خانه هتل رونیا

1402/9/4 18:39:35

تابلو برق موتور خانه هتل رونیا به منظور کنترل و حفاظت از موتورهای الکتریکی از تابلو برق موتورخانه استفاده می‌شود. برق ورودی پس از عبور از کلید اصلی تابلو برق وارد مدارات ح [...]